Posted by: Ruslan Mamat | Januari 12, 2008

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (bHG 4)

4.  KEDUDUKAN TANGAN DI PERUT ATAU DI DADA?

Ada orang yang sembahyang meletakkan tangan mereka di sekitar perut.  Malah ada yang kata, sunnah meletakkan tangan di sisi kiri perut.  Ada juga yang meletakkan tangan di bawah atau bertepatan dengan pusat.  Ini bertentangan dengan tacara Rasulullah SAW.  Sunnah Rasulullah SAW ialah meletakkan posisi tangan di  dada.

 Mendakapkan tangan di dada adalah perbuatan yang benar menurut sunnah berdasarkan hadis:  “Beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dari Wail bin Hujur).

 

 

Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Rasulullah SAW bersabda: “Kami, para nabi diperintahkan untuk segera berbuka dan mengakhirkan sahur serta meletakkan tangan kanan pada tangan kiri ketika mengerjakan sembahyang.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Adh Dhiya’).

 Dalam sebuah riwayat lain pernah Rasulullah SAW melewati seorang yang sedang sembahyang, tetapi orang ini meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya, lalu beliau melepaskannya, kemudian orang itu meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Dari Wail bin Hujur Radhiyallahu ‘anhu“Lalu Rasulullah SAW bertakbir kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri atau lengan kirinya”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Khuzaimah).

 Kita dikehendaki meletakkan dakapan tangan di dada.  Ini berdasarkan hadis-hadis yang shahih sebagaimana di atas.  Meletakkan dakapan tangan di perut atau di pusat atau langsung melepaskan tangan, bukannya tidak ada hadis yang menyatakan demikian, tetapi hadis-hadis tersebut tidak kuat ataupun lemah.  Jumhur ulama’ merumuskan hadis-hadis lemah tidaklah boleh diguna pakai sekiranya terdapat hadis-hadis shahih untuk dijadikan rujukan.

 5.  TIDAK MENGALIHKAN PANDANGAN SELAIN TEMPAT SUJUD

Ketika sedang sembahyang, janganlah mata kita berkeliaran ke sana sini.  Ada setengah orang, matanya memandang orang lalu lalang.  Perbuatan ini tidaklah sampai membatalkan sembahyang tetapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Pada saat mengerjakan sembahyang, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Aisyah RA:  “Rasulullah SAW tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujud (di dalam sembahyang).”  (Hadis Riwayat  Imam Baihaqi)

 Rasulullah SAW melarang keras mendongakkan kepala ke langit (ketika sembahyang). Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  “Hendaklah sekelompok orang benar-benar menghentikan pandangan matanya yang terangkat ke langit ketika sembahyang atau hendaklah mereka benar-benar menjaga pandangan mata mereka.” (Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa’i dan Ahmad).

Rasulullah SAW juga melarang seseorang menoleh ke kanan atau ke kiri ketika sembahyang, beliau bersabda:  “Jika kalian sembahyang, janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri kerana Allah akan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada hamba yang sedang sembahyang selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri.”  (Hadis riwayat Imam Termidzi dan Hakim).

Dalam Kitab Zaadul Ma’aad (I/248) disebutkan bahwa makruh hukumnya orang yang sedang sembahyang menolehkan kepalanya tanpa ada keperluan. Ibnu Abdil Bar berkata, “Jumhur ulama mengatakan bahawa menoleh yang ringan tidak menyebabkan sembahyangnya menjadi rosak.Juga dimakruhkan sembahyang di hadapan sesuatu yang boleh merosakkan kekhusyukan sembahyang atau di tempat yang ada gambar-gambarnya, di atas sejadah yang ada lukisan atau ukiran, di hadapan dinding yang bergambar dan sebagainya.  Anehnya, kebanyakan sejadah yang kita gunakan semuanya bergambar!  Apalagi di sebahagian besar masjid kita, terdapat gambar bunga dan sebagainya di karpet yang tentunya boleh menghilangkan kekhusyukan sembahyang kita. 

 6.  MEMBACA FATIHAH DENGAN CEPAT!

Ramai di kalangan kita membaca surah Fatihah dan surah-surah lainnya dengan cepat. Seolah-olah ada pertandingan ‘siapa cepat dia menang’!  Hal ini langsung bukan dari petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah dengan berhenti pada setiap akhir ayat (waqaf), tidak menyambungkan satu ayat dengan ayat berikutnya (washal) berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sahmi dan ‘Amr Ad Dani.

Ini berdasarkan hadis shahih, bahawa Rasulullah SAW membaca dengan cara waqaf seayat demi seayat.

Ummu Salamah Radhiallahu ’anha meriwayatkan ketika menjelaskan cara bacaan Rasulullah SAW, beliau berkata: Sesungguhnya Baginda SAW memutus-mutuskan (mewaqaf) bacaannya (surah al-Fatihah) seayat demi seayat”  (Hadis riwayat Imam Ahmad)

 

Begitu juga berdasarkan riwayat yang mutawatir yang dikeluarkan oleh Imam Ar Razi, Ibnu Abi Dawud, Abu Nu’aim dan Al Hakim. 

Para imam hendaklah memerhatikan hal ini.  Ada ramai di kalangan imam jemaah, membaca fatihah dengan begitu cepat, sehinggakan makmum terpaksa mengejar imam dan ini menyebabkan makmum kehilangan khusyuk ketika sembahyang. 

Membaca dengan tenang seayat demi seayat mengikut kaedah bacaan Rasulullah SAW ini pada hakikatnya, akan lebih mendatangkan kekhusyukkan, di samping memudahkan kita untuk merenung, menghayati serta memahami maksud ayatnya satu persatu.  Ini tidak syak lagi akan menimbulkan rasa kemanisan ibadah terhadap Allah Subhanahuwa Ta‘ala

Imam Ghazali berkata: Ketahuilah bahawa sesungguhnya bacaan secara tartil itu disunatkan bukanlah semata-mata untuk merenung maksud ayatnya sahaja, bahkan orang-orang yang tidak memahami makna ayat al-Qur’an pun disunatkan supaya membacanya secara tartil dan tenang, kerana ini lebih menunjukkan rasa sopan dan hormat terhadap al-Qur’an, dan akan mendatangkan kesan yang lebih mendalam di dalam jiwa daripada membacanya secara tergopoh-gapah dan tergesa-gesa.  

 7.  MAKMUM SIBUK BACA FATIHAH DI BELAKANG IMAM

Ketika imam membaca surah lain sesudah surah Al Fatihah (ketika sembahyang berjemaah) makmum pula sibuk membaca surah fatihah.  Ini dapat kita perhatikan ketika sembahyang berjemaah subuh, maghrib dan ‘isyak. 

Jelas bagi kita kalau sedang sembahyang sendirian maka wajib kita membaca Al-Fatihah, begitu juga ketika sembahyang berjema’ah, ketika imam membacanya secara sirr (tidak diperdengarkan atau perlahan) yakni pada sembahyang Zhuhur, ‘Ashar, satu raka’at terakhir sembahyang Mahgrib dan dua raka’at terakhir sembahyang ‘Isyak, maka para makmum wajib membaca surah Al-Fatihah tersebut secara sendiri-sendiri dengan tidak mengeraskan bacaan tersebut.

Lantas bagaimana kalau imam membaca secara jahar/keras…?

Tentang hal ini pernah suatu ketika Rasulullah SAW melarang makmum membaca surah di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah:  “Betulkah kalian tadi membaca (surah) di belakang imam kalian?” Kami menjawab: “Ya, tapi dengan cepat wahai Rasulullah“. 

Bersabda Rasulullah SAW: “Kalian tidak boleh melakukannya lagi kecuali membaca Al-Fatihah, kerana tidak ada sembahyang bagi yang tidak membacanya.”   (Hadis  diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)

Selanjutnya Rasulullah SAW melarang makmum membaca surah apapun ketika imam membacanya dengan jahar (diperdengarkan) baik ianya surah Al-Fatihah maupun surah lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan dari Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal tentang wajibnya makmum diam bila imam membaca dengan jahar atau mengeraskan bacaannya.

Berdasar sabda Rasulullah SAW:  Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Telah berkata Rasulullah SAW:  “Dijadikan imam itu hanya untuk diikuti. Oleh kerana itu apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan apabila imam membaca, maka hendaklah kalian diam (sambil memperhatikan bacaan imam itu)”  (Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud no. 603 & 604. Ibnu Majah no. 846 dan An-Nasa’i).

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ditanya, “Wajibkah kami membaca di belakang imam?” Abu Hurairah menjawab, “Bacalah (Al Fatihah) di dalam hatimu”……………(Hadis riwayat Imam Muslim)

 Dalam satu hadis lain, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sesudah mendirikan sembahyang yang beliau keraskan bacaanya dalam sembahyang itu, beliau bertanya: “Apakah ada seseorang di antara kamu yang membaca bersamaku tadi?” Maka seorang laki-laki menjawab, “Ya ada, wahai Rasulullah.”  Kemudian beliau berkata, “Sungguh aku katakan: Mengapakah (bacaan) ku ditentang dengan Al-Quran (juga).”  

Berkata Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, “kemudian berhentilah orang-orang daripada membaca bersama Rasulullah SAW pada sembahyang-sembahyang yang Rasulullah SAW keraskan bacaannya, ketika mereka sudah mendengar (larangan) yang demikian itu dari Rasulullah SAW”.   (Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, At Termidzi, An Nasa’i dan Malik).

Hadis-hadis tersebut merupakan dalil yang tegas dan kuat tentang wajib diamnya makmum apabila mendengar bacaan imam, baik ketika bacaan surah Al-Fatihahnya mahupun surah yang lain. Selain itu juga berdasarkan firman Allah Ta’ala yang bermaksud  “Dan apabila dibacakan Al-Quran hendaklah kamu dengarkan ia dan diamlah sambil memperhatikan (bacaannya), agar kamu diberi rahmat.”   (Surah Al-A’raaf  ayat  204).

 Ayat ini asalnya berbentuk umum yakni di mana saja kita mendengar bacaan Al-Qur-an, baik di dalam sembahyang mahupun di luar sembahyang, wajib diam mendengarkannya.
Tetapi umumnya ayat ini telah menjadi khusus dan tertentu (wajibnya) hanya untuk sembahyang, sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Adh Dhohak, Qotadah, Ibrahim An Nakha’i,  Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan lain-lain. Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir II/280-281.

8.  TIDAK MENGERASKAN BACAAN ‘AMIIN’

Ramai di kalangan jemaah begitu malas untuk mengeraskan bacaan amin sesudah imam selesai membaca surah fatihah.  Ini bertentangan sama sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. “Bila Rasulullah SAW selesai membaca Al-Fatihah (dalam sembahyang), beliau mengucapkan amiin dengan suara keras dan panjang.”  (Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud)

Hadis tersebut mensyari’atkan para imam untuk mengeraskan bacaan amin. Demikian yang menjadi pendapat Imam Bukhari, As-Syafi’i, Ahmad, Ishaq dan para imam fikih lainnya. Dalam shahihnya, Bukhari membuat suatu bab dengan judul ‘baab jahr al-imaan bi al-ta-miin’ (ertinya: bab tentang imam mengeraskan suara ketika membaca amin). Di dalamnya dinukil perkataan (atsar) bahawa Ibnu Al-Zubair membaca amin bersama para makmum sampai seakan-akan ada gaung dalam masjidnya.

Ramai makmum yang melaungkan “AMIN” dengan memanjangkan “AAAAAA” dan memendekkan “MIIN”.  Cara bacaan tersebut adalah salah.  Sebetulnya, “AA”nya yang pendek, “MIIIIIIM”nya yang panjang.

“Bila imam selesai membacaghoiril maghdhuubi ‘alaihim waladhdhooolliin”, ucapkanlah amiin (kerana malaikat juga mengucapkan amiin dan imam pun mengucapkan amiin). Dalam riwayat lain: “(Apabila imam mengucapkan amiin, hendaklah kalian mengucapkan amiin) barangsiapa ucapan aminnya bersamaan dengan malaikat, (dalam riwayat lain disebutkan: “bila seseorang di antara kamu mengucapkan amin dalam sembahyang bersamaan dengan malaikat di langit mengucapkannya), dosa-dosanya masa lalu diampuni.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa’i dan Ad-Darimi)

 Rasulullah SAW bersabda: “Jika imam membaca amiin maka hendaklah kalian juga membaca amiin.”  Hal ini mengisyaratkan bahwa membaca amiin itu hukumnya wajib bagi makmum.
Pendapat ini diperkuatkan oleh Asy-Syaukani. Namun hukum wajib itu tidak mutlak  dilakukan oleh makmum. Mereka diwajibkan membaca amiin ketika imam juga membacanya. Adapun bagi imam dan orang yang sembahyang sendiri, maka hukumnya hanya sunnah. (Rujuk kitab  Nailul Authaar, II/262).

 9.  TIDAK MELAKUKAN “THUMA’NINAH” DENGAN SEMPURNA

Sembahyang ekspres!  Inilah kesilapan yang paling ramai dilakukan. Ramai di kalangan kita yang mengerjakan sembahyang tidak memberi perhatian yang sewajarnya terhadap “thuma’ninah”.  Malah ada di kalangan imam juga tidak menyempurnakan “thuma’ninah” ini. 

Ini dapat diperhatikan ketika imam berpindah rukun.  Hal ini jelas kedengaran kerana mikrofon kecil yang disangkut di baju imam membuktikan imam tidak menyempurnakan “thuma’ninah”.  Suara imam jelas kedengaran…….ketika imam rukuk, “Allahu-Akbar, Subhaanarabbiyal ‘azim …….senafas sahaja.  Maksudnya bersambung lafaz Allahu-Akbar dengan Subhanarabbiyal ‘azim.  Mana “thuma’ninah”nya?  Sebetulnya, Allahu-Akbar…..bergerak ke rukun rukuk.  Dah betul-betul confirm rukuk atau tenang dalam rukuk (setidak-tidaknya ambillah nafas senafas dulu), barulah kita baca  Subhanarabbiyal ‘azim (sekurang-kurangnya 3 kali bacaan).  Tenangkan diri terlebih dahulu di setiap peralihan rukun sebelum membaca tasbih atau zikir rukun berkenaan.  Bacalah dengan tartil. Jangan baca secara kelam kabut.

 Susahkah kita hendak menyempurnakan “thuma’ninah” sebegini – sembahyang dengan ‘tenang’? Bukankah sembahyang itu bermakna kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala? Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala pun secara kelam kabut ke!!!  Masya-Allah………….

 Sabda Rasulullah SAW: “Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri (dalam) sembahyangnya.”  Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ia mencuri (dalam) sembahyangnya? Rasulullah SAW menjawab: “Yaitu mereka yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud.”  (Hadis riwayat Imam Thabrani dan Hakim).

 “Thuma’ninah” adalah salah satu rukun sembahyang. Apabila kita tidak mengerjakan rukun sembahyang, maka hukumnya sembahyang kita jadi tidak sah.  Sembahyang tanpa “thuma’ninah” tidak akan diterima Allah Ta’ala. 

 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sabda Rasulullah SAW:  Apabila engkau hendak sembahyang, sempurnakanlah wudhuk, kemudian mengadap kiblat lalu bertakbir.


Kemudian bacalah dari ayat Al-Qur’an mana yang kamu dapat, kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam rukuk lalu bangkitlah dari rukuk (I’tidal) hingga kamu tegak lurus berdiri.  Kemudian sujudlah hingga engkau  tenang dalam sujud dan bangkitlah dari sujud sehingga engkau tenang dalam duduk antara dua sujud.  Kemudian sujud lagi sehingga engkau tenang dalam sujud.  Berbuatlah dengan cara yang demikian itu pada semua sembahyangmu.”
(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Perhatikan perkataan…..hingga kamu tenang, hingga kamu tenang, hingga kamu tenang.

Ada orang sembahyang, sewaktu angkat takbir, langsung saja baca do’a iftitah. Tidak memerhatikan thuma’ninah.  Kalau rukuk, asal rukuk ada kadar sahaja, belumpun confirm rukuknya itu benar-benar berada dalam posisi rukuk, dah mula nak bangun I’tidal.  Inilah rupa sembahyang orang zaman sekarang!

Perhatikan amaran ini, dari Abu Mas’ud Al-Badri Radhiyallahu ‘anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sembahyang seseorang itu tidak sah, sebelum ia meluruskan punggungnya baik ketika rukuk maupun sujud”. (Hadis riwayat  Imam Abu ‘Awwanah dan Abu Dawud)

 Sewaktu rukuk, pastikan punggung kita  benar-benar berada dalam keadaan rukuk, ambil nafas dulu, barulah kita baca bacaan rukuknya. Bacalah   secara tertib. Ambil tahu maknanya.  Jangan baca sahaja tetapi tidak tahu apa maknanya. Jangan baca kelam kabut. Baca secara tartil 3 kali tasbihnya.  Sebelum bangun, ambil dulu nafas, baru kita bangun. Itulah maksud….hingga kamu tenang. 

 “Rasulullah SAW bila rukuk, baginda meluruskan dan membentangkan punggungnya sehingga bila air dituangkan di atas punggung baginda, air tersebut tidak akan bergerak.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Abdullah bin Ahmad dan ibnu Majah)

 Antara kepala dan punggung hendaklah lurus, kepala tidak mendongak dan tidak pula menunduk ke bawah tetapi tengah-tengah antara kedua keadaan tersebut.

“Rasulullah SAW tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud)

 Perhatikan hadis ini.  “Rasulullah SAW menjadikan rukuk, berdiri setelah rukuk (i’tidal)  dan sujudnya, juga duduk antara dua sujud hampir sama lamanya.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).  Dan bandingkan pula dengan sembahyang kita. Apakah rukuk, i’tidal, sujud dan duduk antara dua sujud yang kita lakukan selama ini,  sama lamanya?  Rukuk kita, tak sampaipun 5 saat.  Sujudpun asal cecah dahi sahaja!  

 Jangan rukuk ala kadar, jangan baca kelam kabut.  Ini semua boleh membatalkan sembahyang kita.  Begitu juga ketika i’tidal.  Bangkitlah dari rukuk dengan tenang.  Bacalah   dengan tertib. Jangan cepat nak sujud.  Tenangkanlah diri terlebih dahulu di setiap pergerakan rukun.

Pastikan disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan keterangan beberapa hadis, di antaranya:  Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sembahyang mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua bahunya, hal itu dilakukan ketika bertakbir mahu rukuk dan ketika mengangkat kepalanya (bangkit) dari rukuk sambil mengucapkan SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Malik).

 Pastikan i’tidal kita benar-benar tegak berdiri sebelum menuju ke rukun sujud. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang bermaksud:“Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri dengan tegak (sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangmu kembali pada tempatnya).”

 (Dalam riwayat lain disebutkan: “Jika kamu berdiri i’tidal, luruskanlah punggungmu dan tegakkanlah kepalamu sampai ruas tulang punggungmu benar-benar tegak berdiri).”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan riwayat lain oleh Imam Ad-Darimi, Hakim dan Ahmad)

 Malah Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak sudi melihat orang yang mengerjakan sembahyang yang tidak melakukan “thuma’ninah” ketika i’tidal sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Allah tidak akan melihat sembahyang seorang hamba yang tidak meluruskan tulang rusuknya di antara rukuk dan sujud (yakni i’tidal).”  (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Thabrani – sila rujuk kitab Al-Mu’jam Al-Kabir). 

 Masya-Allah, apa jadi dengan sembahyang kita sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta’ala pun tidak sudi melihat sembahyang kita, sebagaimana maksud hadis ini.  Alangkah bodoh dan ruginya kita, selama ini kita mengerjakan sembahyang tidak menitik-berat atau tidak memperdulikan kesempurnaan “thuma’ninah”.  Sembahyanglah dengan tenang, dengan menitikberatkan “thuma’ninah”.

 Ketika sujud, kita hendaklah benar-benar berada dalam posisi sujud. Tenang dulu, tarik nafas senafas sebelum membaca

 

Bacalah dengan tertib dan tenang. Pastikan dahulu, dahi dan hidung benar-benar menempel di sejadah/tempat sujud.  Ramai di kalangan kita, asal dahi cecah tempat sujud, langsung sahaja baca SUBHAANARABBIYAL A’LA. Malah ada juga yang ALLAHU-AKBARnya bersambungan dengan SUBHAANARABBIYAL A’LA (senafas sahaja).  Langsung tidak ada “thuma’ninah”nya.

 Jangan kelam kabut! Begitu juga ketika beralih rukun kepada duduk antara dua sujud.  Hendaklah kita tenang dalam setiap pergerakan rukun. Sekali lagi ditegaskan, jangan sembahyang kelam kabut.  Kerana sembahyang secara kelam kabut, boleh membatalkan sembahyang kita.

 Mahukah kita termasuk dalam golongan “Sebetulnya engkau tidak sembahyang.  Kalau engkau mati (dengan mengerjakan sembahyang yang sedemikian rupa), maka engkau mati bukan di dalam agama Muhammad SAW.”  Na’uzubillah…….

Advertisements

Responses

  1. betullah tu tentang solat kena ikut solat nabi. Kekadang orang rukuk kita dapati tangannya bukan di lulut malah diletakkan di bawah lagi iaitu di tulang betils.Ini bermakna orang yang solat itu semakin membungkuk kerana sampai dapat memegang tulang betis kaki. banyak yang kena belajar.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: